Regels

Hoofddoel van Gratis op te Halen is het sparen van het milieu door hergebruik van spullen te bevorderen. Om dit in goede banen te leiden hebben we enige spelregels opgesteld. Alle gebruikers van Gratis op te Halen dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden en spelregels:

Juist aanbieden:

 • Het aanbieden van artikelen op Gratis op te Halen is voor iedereen mogelijk en gratis.
 • Het plaatsen van advertenties waarin levende dieren worden aangeboden of gevraagd is niet (meer) toegestaan wegens problemen in het verleden.
 • Het aangebodene en/of gevraagde moet wettelijk verhandelbaar zijn. Het plaatsen van advertenties met een in enig opzicht onwettige, pornografische, obscene, beledigende dan wel discriminerende inhoud of strekking is niet toegestaan. Evenals medicijnen, drugs, wapenhandel of alcohol, ook dit zal niet aangeboden of gevraagd mogen worden.
 • Het aanbod of de vraag moet geplaatst worden in de rubriek die daar het meest voor in aanmerking komt.
 • Goederen of diensten mogen slechts in een rubriek tegelijkertijd worden geplaatst.

Commercie of handelaren:

 • Het vragen is slechts mogelijk voor particulieren, dus niet voor stichtingen, verenigingen, scholen, handelaren, bedrijven etc. De reden is dat de site in het verleden werd overspoeld door vraag-advertenties van niet-particulieren, en daardoor dreigden particulieren af te haken en de site niet meer te functioneren.
 • ​Het vragen van spullen om deze vervolgens op een rommelmarkt te verkopen is niet de bedoeling, spullen dienen voor eigen gebruik te worden gevraagd.
 • Te algemene vraag-advertenties worden verwijderd, zoals bijvoorbeeld: kleding gevraagd. Dit kan immers niet alleen voor persoonlijk gebruik zijn, of het is een uiting van hebzucht. Wees dus zo concreet mogelijk.
 • Er mag op geen enkele wijze een financiële vergoeding worden aangeboden. (zie ook de naam van deze website).

Rechten & plichten:

 • Gratis op te Halen is gerechtigd om zonder opgave van redenen advertenties te weigeren, dan wel reeds geplaatste advertenties te verwijderen, die zich niet houden aan deze spelregels.
 • Gratis op te Halen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste advertenties.
 • Hoewel Gratis op te Halen naar alle redelijkheid maatregelen zal treffen om Gratis op te Halen correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist, onvolledig, te laat, te lang of te kort plaatsen van advertenties, of het op enig tijdstip niet beschikbaar zijn van de dienst.
 • Evenmin kan Gratis op te Halen aansprakelijk gesteld worden voor het door daartoe niet geautoriseerde derden verwijderen of wijzigen van advertenties.
 • Contact zoeken met de aanbieder van een artikel (via e-mail of telefoon) gaat nimmer via Gratis op te Halen er vindt altijd direct contact plaats tussen aanbieder en vrager.
 • Gratis op te Halen geeft de door geregistreerde gebruikers verstrekte gegevens niet ter inzage aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, neemt Gratis op te Halen, voor zover mogelijk na overleg met betrokkenen, een bindende beslissing.
 • Niets van deze dienst mag zonder schriftelijke toestemming van Gratis op te Halen worden overgenomen.